Systemy basenowe ESOK

OPIS FUNCJONALNY Elektronicznego Systemu Obsługi klienta – ESOKOpis ogólny obiektu :

Obiekt składa się z dwóch stref basenowych :

PIERWSZA

W strefie ogólnej znajdują się wszystkie atrakcje basenowe dostępne w opłacie ogólnej – podstawowej ograniczonej czasowo.

Każde przekroczenie czasu podstawowego wymagana jest dopłata. Cennik i ustalanie czasów jest w gestii użytkownika.

DRUGA

W tej strefie przewidziane są atrakcje basenowe jak sauny, solaria, groty , łaźnie.

Przejście do tej strefy z strefy kasowej poprzez schody. W tym pomieszczeniu znajduje się bramka ,która pozwala na wejście tych osób ,

które mają wykupioną strefę RUGĄ.

W przypadku gdy klient strefy wejdzie poprzez bramkę to będzie liczona mu dodatkowa opłata za wejście wg cennika.

Jest możliwość przejścia ze strefy DRUGIEJ do strefy PIERWSZEJ przez bramkę w pomieszczeniu

Przejście klienta strefy DRUGIEJ do strefy PIERWSZEJ nie będzie naliczany czas do opłaty.ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Nośnikiem informacji klienta na obiekcie basenowym są paski basenowe w kształcie zegarka wyposażonego w chip RFID .

W przypadku klienta abonamentowego identyfikacja będzie za pomocą karty zbliżeniowej z chip RFID.

Przewiduje się trzy typy klientów : jednorazowy, abonamentowy, grupowy.


Przewiduje się trzy grupy abonamentów – STANDARD , STAŁY , VIP

STANDARD – klienci którzy są pracownikami zakładu ,który wykupuje karnet dla swoich pracowników .

STAŁY – klient, który jest stałym klientem (karta możliwa ze zdjęciem osoby).

VIP – klient , który posiada status VIP (karta możliwa ze zdjęciem osoby).


Wszyscy klienci będą rozróżniani poprzez różne kolory pasków .

– Jednorazowy – niebieski

– Grupowy – żółty

– Abonamentowy – czerwony


Każdy pasek ma prawo dostępu do BARU mokrego na obiekcie. Na pasku jest ustalona przez użytkownika kwota kredytu ,

do której klient może dokonywać konsumpcji.

W przypadku przekroczenia kredytu ,klient musi udać się do kasy i opłacić już wykorzystany kredyt.

Po opłacie zużytego kredytu system ESOK ponownie nada kwotę kredytu do wykorzystania na pasek klienta.


OBSŁUGA KLIENTA


Klient Jednorazowy

Klient taki przychodzi do kasy wykupuje dowolną usługę basenową. Po opłaceniu w kasie usługi otrzymuje pasek z chipem ,

który pozwala mu na poruszanie się po obiekcie. W przypadku grupy osób możliwy jest zakup pasków dla grupy poprzez jedną osobę.

Po otrzymaniu paska klient podchodzi do bramki wejściowej , przykłada pasek do czytnika umieszczonego na bramce ,

po akceptacji paska zaświecie się zielona lampka sygnalizująca że przejście jest otwarte. Klient po przejściu przez bramkę uaktywnia odliczanie czasu pobytu.

Klient udaje się do szatni, gdzie po przejściu przez przebieralnie udaję się do strefy szafkowej.Na każdym rzędzie szafek umieszczony jest Terminal szafkowy.

Po przyłożeniu paska do czytnika Terminala szafkowego system ESOK nada klientowi nr szafki wolnej najbliżej Terminal szafkowego i wyświetli nr szafki na

wyświetlaczu oraz zwolni rygiel szafkowy. Klient udaje się do szafki z nr wyświetlonym na Terminalu szafkowym ,otwiera szafkę , wkłada ubranie.

Po zamknięciu szafki może udać się na obiekt.

W przypadku zatrzaśnięcia szafki przypadkowo musi ponownie udać się do terminala szafkowego i przyłożyć pasek do czytnika na Terminalu szafkowym.

Po zakończeniu pobytu na obiekcie klient udaje się do szatni przykłada pasek do czytnika Terminala szafkowego.


Na terminalu umieszczone są diody z opisem które informują klienta o:

- szafka jest otwarta

Po przyłożeniu paska system na określony czas otwiera szafkę. Czas

jest tak dobrany aby klient swobodnie mógł podejść do szafki i ją

otworzyć

- inny rząd szafek

Klient nie musi pamiętać nr szafki. Wystarczy jak przyłoży pasek do

dowolnego czytnika Terminala szafkowego, system ESOK wyświetli nr szafki klienta i zaświeci diodę z opisem „Inny rząd”

- zły pasek

W przypadku gdy klient ma pasek nieaktywny ,nie zarejestrowany w systemie ESOK , zaświeci się dioda z komunikatem „zły pasek”

- rząd szafek zajęty (FULL)

Jeśli wszystkie szafki w danym rzędzie obsługiwanym przez dany

Terminal szafkowy są zajęte to zaświeci się dioda „Zajęte”


Po otwarciu szafki klient bierze ubranie z szafki i ją zamyka następnie udaję się do

przebieralni.

Po ubraniu się i wysuszeniu, klient udaję się do kasy wyjściowej. Podaje pasek kasjerce ,która przykłada go czytnika. System po odczycie paska weryfikuje go i

jeśli nie ma dopłaty to drukuje bilet z kodem paskowym do wyjścia. W przypadku korzystania z BARU lub przekroczenia czasu pobytu ,

klient musi dokonać opłaty za wykorzystane usługi. Po dokonaniu opłaty otrzymuje bilet z kodem paskowym.

Mając bilet z kodem paskowym udaje się do bramki wyjściowej , wkłada bilet do szczeliny kontrolera bramkowego.

Po odczycie przez skaner biletu następuje otwarcie bramki i zaświecenie się kontrolki umieszczonej na bramce informującej że bramka jest otwarta.

Klient przechodzi przez bramkę.

W przypadku gdy wychodzi grupa ludzi (rodzina) to jedna osoba po zebraniu pasków może dokonać opłaty w kasie za wszystkie paski i

otrzyma tyle biletów z kodem paskowym ile było skasowanych pasków.

Klient grupowy

Klient grupowy jest rozliczany z karty zbliżeniowej na której są wykupione seanse grupowe. Na karcie określona jest ilość pasków do wydania na jedno wejście razem z opiekunem grupy.

Opiekun grupy podaje kartę grupową kasjerce informując jo o ilości osób w grupie.

Kasjerka rejestruje i wydaję tyle pasków ile prosił opiekun grupy ale nie więcej niż jest dozwolone na karcie.

Opiekun grupy rozdaje paski swoim wychowankom, którzy wchodzą na obiekt poprzez bramkę wejściową.

Opiekun za pomocą swojego paska otwiera drzwi od szatni zbiorowej i wpuszcza grupę. Z szatni zbiorowej wychowankowie udają się na basen.

Opiekun musi zamknąć drzwi szatni wyjściowe , które może otworzyć tylko sowim paskiem.

Po zakończeniu pobytu grupa udaje się do przebieralni-szatni . Po ubraniu się oddają paski opiekunowi , który idzie do kasy.

Oddając paski otrzymuje bilety z kodem paskowym do wyjścia .

Opiekun rozdaje bilety wychowankom i pilnuje wyjście ich z obiektu.


Klient abonamentowy

Klient abonamentowy w kasie wykupuje sobie abonament na określony czas wg cennika basenowego.

Wykupując abonament na konkretną strefę np. PIERSZĄ – 10 godzin pobytu.

Kasjerka bierze nową kartę i po wyborze typu abonamentu przykłada kartę do czytnika .System ESOK rejestruję kartę w systemie.

Kasjerka może na kartę nanieść dane klienta do sytemu ESOK np. nazwisko i imię , nr tel. kom.

Po dokonaniu opłaty karta jest ważna. Klient mając taki abonament może poprosić o pasek basenowy podając otrzymaną kartę kasjerce .

Kasjerka przykłada kartę do czytnika , następnie do tego samego czytnika przykłada pasek lub grupę pasków jeśli klient sobie tego życzy.

Następnie podaje pasek (paski) klientowi , który może wejść na basen poprzez bramkę wejściową.


Z karty abonamentowej przerzucany jest tylko nr IP karty ,która w systemie ESOK ma zarejestrowane wykupione godziny wejścia na IP paska,

lub grupy pasków. Jeśli karta miała 10 godzin wykupionych na strefie PIERWSZEJ to w przypadku gdy klient wejdzie do strefy DRUGIEJ

będzie musiał dopłacić za spędzony czas w strefie DRUGIEJ mimo że ma jeszcze wolne godziny w strefie PIERWSZEJ.

Podobnie jest z BAREM , w przypadku korzystania z BARU musi opłacić konsumpcję przy wyjściu z obiektu.

Jeśli klient ma wykupiony abonament w strefie DRUGIEJ (droższej) to po przejściu do strefy PIERWSZEJ

nie ma żadnej dopłaty basenowej ,jedynie opłata za BAR gdy korzystał z niego w strefie PIERWZEJ czy DRUGIEJ.

Po przejściu przez bramkę wejściową klient abonamentowy jak klient jednorazowy udaje się do szatni poprzez przebieralnię.

Po zakończeniu pobytu udaję się do kasy . Podaje kasjerce pasek . Kasjerka odczytuje pasek w systemie ESOK .

Jeśli nie ma dopłaty otrzymuje bilet z kodem paskowym do wyjścia. Jeśli wymagana jest dopłata za konsumpcję czy korzystanie

ze strefy DRUGIEJ musi ją uiścić w kasie. Jeśli klient przekroczył całkowicie wykupiony czas pobytu na karcie to w przypadku

debetu na karcie musi go wyzerować poprzez uiszczenie opłaty w kasie.


PARKING – zintegrowany z ESOK


Klient jednorazowy wjeżdżający na parking pobiera bilet z kodem paskowym. W przypadku posiadania karty zbliżeniowej abonamentowej i

jeśli karta ma prawo do parkingu to może wjechać na parking za pomocą karty abonamentowej.

Klient jednorazowy w kasie basenu musi opłacić bilet parkingowy . Po opłaceniu biletu klient jednorazowy ma określony czas na wyjazd np.30min.

W przypadku przekroczenia tego czasu musi ponownie udać się do kasy i uiścić dopłatę. Wjazd i wyjazd z parkingu jest bezobsługowy.

Można z pozycji kasy parkingowej lub z pomieszczenia ochrony otworzyć szlaban wjazdowy czy wyjazdowy poprzez system ESOK.


KD – Kontrola Dostępu

System ESOK obsługuję kontrolę dostępu. W opcji systemu ESOK jest możliwość

nadawania uprawnień przejścia do danych stref .

Można z systemu ESOK wyciągnąć bilingi wejść do strefy w określonym czasie.


ESOK

System oparty jest na bazach SQL i technologii sieciowej LONWORKS .